Home Tags Jok

Tag: jok

हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
संपादक एका नवीन कथालेखकाला म्हणाला, ‘तुमच्या कथेत घाणेरडेपणा नसेल तरच मी तिचा विचार करीन.’ ‘हीच जर अट असेल तर माझी कथा तुम्हाला निश्चित पसंत पडेल. कारण कथेच्या...

हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
पुण्याच्या एका लग्नात जेवताना ग्लासातील पाणी संपले की कुणीतरी सारखे पाणी वाढून जात होते. पाण्याचा आग्रहच सुरु होता म्हणा ना! शेवटी एक जण म्हणाला, थोड़ा मसाले भात...

हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
गण्या  -  अरे, तू आज डॉक्टरांकडे जाणार होतास काय झाले? रम्या  -  ’अरे उद्या जाईन. आज तब्येत जरा बरी नाही.’

हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
पत्नी   -  तुम्ही खुप भोळे आहात हो मी     -  कां गं , काय झालं. पत्नी   -  तुम्हाला कोणीही सहज फसवू शकतं मी     -  सुरुवात तर...

हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
एका बाईला नेहमी जुळी मुले व्हायची म्हणून ती ज्योतिषाकडे जाते. बाई       -   मला प्रत्येक वेळी जुळीच मुलं का होतात? ज्योतिषी   -   त्याचं असं आहे...

हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
डॉक्टर  -  तुमच्या मिस्टरावर इलाज करू शकत नाही कारण मी प्राण्यांचा डॉक्टर आहे. बाई     -   त्या साठीच तर मी यांना तुमच्याकडे आणले आहे कारण...

हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
एक कंजुष माणूस आपल्या मित्राला म्हणाला, ’काय करु रे !... आज मला कंगवा विकत घेतलाच पाहिजे.’ ’का रे ?’ ’माझ्या जुन्या कंगव्याचा एक दात तुटला.’ मित्र म्हणाला,...

हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
‘पांडोबाला साप चावला.’ ‘मग?’ ‘त्याच्या मित्रांनी त्याला दोन बाटल्या दारू पाजली.‘ ‘उतरलं का पांडोबाचं विष?‘ छे!... छे!... विष उतरलं नाही. पण सुखात मेला.

हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
‘‘विक्रीस निघालेला भुताचा वाडा बघून तर घेऊ’’ असा विचार करून तो वाडा बघायला खुशालराव गेले. दारावरची बेल वाजल्यावर, दोन व्यक्ती दरवाजात आल्या. खुशालरावांनी त्यांना...

हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
आई    -  बंड्या आज काय शिकवले शाळेत. बंड्या   -  लिहायला शिकवले. आई    -  अरे वा छान! काय लिहिले? बंड्या  -  काय माहीत? अजून वाचायला नाही शिकवले....

MOST POPULAR

HOT NEWS

error: Content is protected !!