हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
142

बंता   –    काल मला 10 जणांनी खूप मारला

संता   –    मग तू काय केलस?

बंता    –    मी म्हटलं, साल्यांनो दम असेल तर एक एक जण या

संता   –     मग?

बंता    –    मग काय, साल्यांनी एकेकाने येवून परत मारल