वास्तू

0
20

वास्तुदोषाच्या अनिष्ट प्रभावापासून
सुटका करून घेण्यासाठीसुद्धा ॐ चा वापर
केला जातो. याची प्रतिमा स्थापना व
विधिपूर्वक पूजा ही मंगलकारी व सुख प्रदान
करणारी ठरते. यामुळे वास्तुदोषाचे आपोअप
निराकरण केले जाते.