सुविचार

0
39

फुले म्हणजे पृथ्वीवर सुगंधाची उधळण करणारे व हृदयाला प्रकाशित करणारे तारे आहेत. : लाँगफेलो