सुविचार

0
34

जो पाप करीत नाही तो देव आहे व पापांबद्दल ज्याला पश्चात्तापदेखील होत नाही तो दानव आहे. : हितोपदेश