सल्ला

0
25


कन्हेरीच्या झाडाची काडी उगळून त्या
पाण्याने गुळण्या केल्यास दातदुखी थांबते.