वास्तू

0
17

मुख्य दरवाजासाठी
मुख्य दरवाजासमोर, बाहेर किंवा आत
अडथळा येईल अशाप्रकारे कोणतीही वस्तू
ठेवू नये.