सल्ला

0
27

जर फ्रिजमध्ये अगोदरच कणीक मळून
ठेवली असेल तर ती चपात्या करण्याच्या दहा
पंधरा मिनिटे अगोदरच बाहेर काढून ठेवावी.