सल्ला

0
24

 

विंचू डसल्यास डसलेल्या जागी अत्तर
लावा. मध, तूप व चुना समप्रमाणात एकत्र
मिसळून लावल्यास विष उतरेल.