सुविचार

0
23

माणसाच्या अंगी राक्षसासारखी शक्ती असावी; परंतु त्याने तिचा राक्षसी उपयोग करू नये.