सुविचार

0
25

जेव्हा मनुष्याजवळचा पैसा संपतो; तेव्हा त्याच्याजवळची थोडीशी पुंजी संपते; जेव्हा त्याची प्रतिष्ठा नाहीशी होते; तेव्हा
त्यापेक्षा अधिक पुंजी संपते; पण जेव्हा मनुष्य स्वतःची हिंमत घालवून बसतो; तेव्हा त्याचे सर्वस्व नष्ट होते. : जॉन रस्किन