सुविचार

0
27

दैव हे समुद्राप्रमाणे खोल आणि विस्तीर्ण आहे; पण आपल्या कर्तबगारीची भांडीच लहान आहेत.