सुविचार

0
44

नशिबात जे लिहिलेले आहे; ते विधिलिखित कोणी बदलवू शकत नाही. – संत तुलसीदास