हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
36

विनीत आईकडे रडत रडत आला आणि म्हणाला,
’आई संजयने माझी पाटी फोडली.’
’कशी फोडली? थांब बघते मी संजयला.’
’मी त्याच्या डोयावर आपटली
आणि त्याचं डोकं फुटण्याऐवजी माझी पाटीच फुटली.