वास्तू

0
20


लॉफिंग बुध्दाची मूर्ती घरात ठेवणे सुख-समृध्दी व समाधानकारक मानले
जाते. स्वतः खरेदी केलेल्या मूर्तीपेक्षा भेट मिळालेली मूर्ती घरात ठेवणे जास्त लाभदायक
ठरते, अशीही धारणा आहे.

                           संकलक : अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर.