हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
37

बंटी अभ्यास करीत बसलेला असतो…पाहुणे घरी येतात,
बंटीला विचारतात ‘बंटी बाबा घरी आहेत का?’
बंटी ‘मग मी काय येडा म्हणुन अभ्यासाला बसलोय का?’