सल्ला

0
18

रात्री मुल बिछाना ओला करत असतील
तर त्यांना झोपायच्या आधी थोडा मध चाटवून
लघवी करायला लावा.