वास्तू

0
24

असे झोपावे
आपले बेड असे ठेवा की आपले डोके
दक्षिणेकडे वा पूर्वेकडे राहील. पश्चिमेकडे
डोके करून झोपणे टाळा.