सल्ला

0
321

शिजवताना जास्त तेल घातल्यास
व जास्त वेळ जाळावर ठेवल्यास भाज्यांची
पौष्टीकता नष्ट होते.