सौंदर्य

0
39

जखमेचे व्रण रक्तचंदन रोज पाण्यात
उगाळून लावल्यास २ दिवसात कमी होऊ
लागतात.
संकलक : ॲड. सौ. पूजा गुंदेचा :
नगर