सल्ला

0
44

* मेंदीची पाने बारीक वाटून पोटीस
बांधल्यास गाठ बसते व फोडही बरा होतो.
* ज्या जागी जास्त माशा बसतात तेथे
ही पावडर ओली करून चोळा माशा बसणार
नाहीत.