वास्तू

0
32

निळ्या, सोनेरी किंवा पांढऱ्या रंगाची
मेणबत्ती घराच्या उत्तर कोपऱ्यात जाळणेही
लाभदायक ठरते.

संकलक : ॲड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर.