सल्ला

0
35


पायात काटा मोडल्यास
जर पायात काटा मोडला तर त्या जागी
गूळ व ओवा यांचे मिश्रण बांधले असता काटा
स्वतःहून बाहेर निघतो.