सल्ला

0
35

लोणच्याला अधूनमधून उन्हात ठेवावे.
यामुळे त्यातील अवाजवी पाणी सुकून जाते.