वास्तू

0
10


तृप्त वैवाहिक जीवनासाठी
* शयनगृहात राधा-कृष्ण, शिवय्पार्वती, लव्हबर्डस् अशा प्रतिमा ठेवल्यास
वैवाहिक जीवन तृप्त होते.
* शयनगृहात स्वतंत्र पलंग असतील,
तर ते जोडून घ्यावे आणि त्यावर एकच
बेडशीट घालावे.
* दक्षिणेकडे असणारा आड/विहीर
यामुळे अशुभ प्रभाव पडतो व घरात पुत्रसंतती
जन्म घेत नाही. जरी झाली तरी ती सदोष
असते.