मुलांसाठी मेडिकल जनरल नॉलेज

0
22

कोळ्याचे जाळे

एका माणसाने आपल्या घरात रेशमाचे किडे
पाळले होते. ते तेथे मजेने राहत असता एके दिवशी
तेथे जवळच एक कोळी जाळे विणू लागला. तेव्हा
रेशमाचा किडा त्याला म्हणाला,”
अरे मित्रा, इतया कष्टाने तू हे जाळे विणतोस,
त्याचा काही उपयोग आहे का कोणाला?”
त्यावर कोळी त्याच्यावर खेकसून म्हणाला,
“मूर्खा, तुला यातले काही कळते का? कशाला
मध्येच तोंड खुपसून माझ्या कामाचा खोळंबा
करतोस? असे फालतू प्रश्न मला पुन्हा विचारु
नकोस. मी जे जाळे विणतो,
ते जगाच्या कल्याणासाठी, एवढेही तुला
समजत कसे नाही?”
असे तो म्हणत आहे, तोच घराचा मालक तेथे
आला आणि त्याने झाडूच्या फटकार्‍याने कोळ्याला
जाळ्यासह झाडून दूर फेकून दिले.
तात्पर्य ः जे कृत्य आपल्याला महत्त्वाचे वाटते
तसे ते इतरांनाही वाटावे, हा तर मूर्खपणाच.