हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
36

‘पांडोबाला साप चावला.’
‘मग?’
‘त्याच्या मित्रांनी त्याला दोन बाटल्या दारू पाजली.‘
‘उतरलं का पांडोबाचं विष?‘
छे!… छे!… विष उतरलं नाही…
पण सुखात मेला.