सल्ला

0
25

भाकरीचे पीठ भाताच्या पेजेत मळावे.
भाकरी तुटणारही नाही व चवदारही होईल.