सुविचार

0
45

एक पाप लपवण्यासाठी माणसाला दुसरे पाप करावे लागते.  : इमर्सन