काळवंडलेली जागा

0
52

संत्र्याच्या सालीचा आतील भाग
काळवंडल्या जागी चोळल्यास डाग फिके
पडतील.