हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
32

एका पुणेरी लग्नातला संवाद…
पहिला पाहुणा : हे काय? त्यांनी जेवण काऊंटर डिजिटल
सेवा सुरू केली आहे.
दुसरा पाहुणा : हो, बरोबर आहे, तुम्ही जेव्हा गिफ्ट द्याल
त्याबरोबर तुमच्या मोबाईलवर एक ओटीपी मिळेल. तो ओटीपी
तुम्ही जेवण काऊंटरवर दाखविला की तुम्हाला जेवण मिळेल.