सौंदर्य

0
19

ओठांना कात्रे पडल्यास…
* साजूक तूप अगदर लोणी लावावे.
* मध लावावा. * निरशा दुधावरील फेस
लावणे. * साय लावावी, त्यात थोडी हळद
घालावी.