वास्तू

0
26

वास्तुपुरुषासाठी नैवेद्य
* रोज जेवणापूर्वी वास्तू पुरुषासाठी
वेगळा नैवेद्य आठवणीने दाखवावा.
* घरात जास्तीत जास्त शांतता
ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच घर आणि
घराचा परिसर स्वच्छ व नीटनेटका ठेवावा.
* रोज घरात रामरक्षा आणि हनुमान
स्तोत्र मोठ्याने म्हणावे.