हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
26

मास्तर : सांगा, पाण्यापेक्षा हलके काय
आहे.??
गण्या : सर..भजी.
मास्तर : कसे काय?
गण्या : सर, तेल पाण्यावर तरंगते
आणि भजी तेलावर…