वास्तू

0
16

दिवाणखान्यात कोणते चित्र असावे
हे फार महत्त्वाचे आहे. चित्रे आपल्याशी
बोलतात. अनेक घटनांचे संकेत देतात.
त्यांच्यावर आपली मनःस्थिती अनेकदा
अवलंबून असते.