सुविचार

0
27

महान समुद्राच्या अजस्र लाटांमध्ये ज्याप्रमाणे लहान होडी बुडून जाते, तद्वत विवेकाची जोड नसणारा पराक्रम लोप पावतो.