हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
43

भूगोलाचे सर पृथ्वी परिक्रमेबद्दल माहिती देत असतात.
सर : बंडू, सांग पाहू पृथ्वी आणि चंद्रामध्ये काय संबंध
आहे?
बंडू : सर, भावा-बहिणीचा.
सर : काय ?
बंडू : हो सर, कारण आपण पृथ्वीला माता आणि चंद्राला
मामा म्हणतो..