हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
28

सुरेश : एखाद्या गोष्टीचा अपमान वाटणे आणि नंतर तिचाच
अभिमान वाटणे हे काळ सापेक्ष आहे.
रमेश : कसे?
सुरेश : लहान असताना पायाचे अंगठे
पकडणं हा अपमान असतो.
रमेश : अभिमान कसा?
सुरेश : चाळीशी नंतर (हे जमल्यास) याचा अभिमान वाटू
लागतो.