हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
50

पया दहावीला बसणार हे कळल्यावर शेजारचे काका त्याला
म्हणाले,
पया परिक्षेची तयारी झाली का ?
पया : होय काका, काळी पेन, निळी पेन,
शिस पेन्सिल, खोड रबर
आणि सर्वच तयार आहे. फक्त अभ्यास बाकि आहे.