सौंदर्य

0
28

मानेसाठी लिझिंग मिल्क
* मान स्वच्छ ठेवण्यासाठी शयतो
साबणाचा वापर करू नये. यासाठी
आठवड्यातून किमान दोनदा लिझिंग मि
ल्कच्या सहाय्याने मान स्वच्छ करावी.
* काकडीची पेस्ट बनवून घ्यावी. त्यात
थोडं दही मिसळून मानेवर लावल्याने डाग दूर
होतात.