सल्ला

0
71

सतत शिंका येत असल्यास चहापत्ती
गरम पाण्यात टाकून त्याची वाफ घ्यावी.