हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
33

बंटी : बाबा कायदा आपल्याला
एकापेक्षा जास्त लग्न का करू
देत नाही?
बाबा : बेटा, मोठा झाल्यावर
तुला कळेल की कायदा आपला
रक्षक असतो !