वास्तू

0
31

घराचा नैर्ऋत्य कोपरा नेहमी वस्तूंनी
भरलेला असला पाहिजे. येथे जास्त रिकामी
जागा सोडू नये, अशा प्रकारच्या भूखंडाच्या
चारी बाजूंनी रिकामी जागा सोडली पाहिजे.