हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
47

गोट्या : आई, परी आकाशात उडू शकते?
आई : हो
गोट्या : मग आपली रखमा (कामवाली)…का नाही उडत?
आई : ती परी नाही आहे.
गोट्या : पण बाबा तर तीला तू नसताना परी म्हणतात.
आई : काय? मग आता बघच, उद्या सकाळीच उडून जाईल…