सौंदर्य

0
21

डोळे सतेज करण्यासाठी
थंड पाणी सेल त्वचा तुकतुकीत
राखण्यास व रक्ताभिसरण व्यवस्थित
करण्यासाठी प्रभावी असते. कुस्करलेला
बटाटा रेशमी कापडात बांधून रोज थोडा
वेळ डोळ्यांवर ठेवल्यास डोळ्यांखालील
काळवंडलेपणा नाहीसा होतो.