सल्ला

0
22

बेसन फेटताना त्यात चमचाभर
खाण्याचा सोडा टाकल्यास बेसन जास्त काळ
फेटावे लागत नाही व भजीही फुलतात.