हसा आणि शतायुषी व्हा……

0
27

वडील : मोठी झाल्यावर काय करशील?
मुलगी : लग्न…
वडील : चुकीची बाब…आतापासून कोणाबद्दल असले
वाईट विचार ठेवू नये…