सुविचार

0
27

पुस्तके म्हणजे समयरूपी सागरात उभे केलेले दीपस्तंभ होत.