मृतांना सद्गतीसाठी

0
23

मृतांना सद्गतीसाठी
देव व मृत व्यक्ती यांचे समान पातळीत
पूजन करू नये. देवतांच्या फोटोच्या बरोबरीने
आपल्या घरातील मृत झालेल्या व्यक्तीचे
फोटो लावू नये. मृत व्यक्ती सद्गतीपासून
वंचित होते व परिणामी ती शाप देते.