सुविचार

0
22

ज्ञानाचा प्रकाश पडताच पापरूपी अंध:कार नाहीसा होतो. – कवी कालिदास.